Ochrana osobných údajov | LK cyklo

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa web stránky lk cyklo voči klientom z dôvodu súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, ktoré nadobudlo účinnosť 25. 05. 2018, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES, si Vás dovoľujeme stručne informovať o spracovaní osobných údajov.

Táto informácia sa týka iba fyzických osôb, netýka sa údajov právnických osôb, vrátane ich názvu, právnej formy a kontaktných údajov.

V prípade otázok ohľadom Vami poskytnutého súhlasu, volajte na tel. č. 0903 202 507, alebo pošlite mail na: lkcyklo@lkcyklo.sk.

Prosím, podrobne si prečítajte nasledovné informácie:

 

 1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Ľuboš Kudlej LK CYKLO – ďalej len prevádzkovateľ.

 

Ľuboš Kudlej LK CYKLO

 1. Sládkoviča 601/35

018 61 Beluša

IČO: 41622308

DIČ: 1075396410

IČDPH: SK1075396410

Tel. č. : 0903 202 507

e-mail: lkcyklo@lkcyklo.sk

 

 1. Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

Z dôvodu uzatvorenia klientskej zmluvy pri nákupe cez náš e-shop a pre marketingového účelu spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje – meno, adresa bydliska, dátum narodenia.

 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

 • Sociodemografické údaje – vek, pohlavie, vzdelanie, rodinný stav, počet detí, zamestnanie.

 • Informácie o využití produktov a služieb – informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny, informácie o produktoch a službách, o ktoré ste v minulosti mali záujem.

 • Informácie z interakcií – telefonické hovory, SMS správy, e-maily, chat.

 • Geolokačné údaje – na základe webového prehliadača podľa vyhľadávania a geografickej lokality.

 1. Z akých zdrojov pochádzajú osobné údaje?

Osobné údaje sú získané priamo od Vás.

Ide o údaje, ktoré uvádzate v klientskej zóne pri registrácii na našej WEB stránke, údaje pri nákupe cez náš e-shop na základe klientskej zmluvy, resp. údaje uvedené na ďalších dokumentoch.

Taktiež ide o informácie z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií a informácie poskytnuté tretími osobami, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

 1. Na aké účely poskytujete svoj súhlas?

Osobné údaje bez Vášho súhlasu spracúvame iba vtedy, keď nám to platné právne predpisy povoľujú.

Svoj súhlas poskytujete pri registrácii a uzatváraní klientskej zmluvy pre objednanie a nákupe tovaru cez náš e-shop.

Objednanie tovaru pozostáva z nasledujúcich krokov:

 • Predaj tovaru zákazníkovi e-shopu

 • Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov na základe obchodných podmienok a interných obchodných podmienok.

 • Vybavovanie reklamačného procesu.

Tieto osobné údaje ste povinný nám uvádzať, nakoľko bez nich Vám nemôžeme poskytnúť naše služby.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Je len na Vašom rozhodnutí, či poskytnete súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo nie. Svoj súhlas môžete následne kedykoľvek odvolať.

Poskytnutie osobných údajov pre marketingové účely.

Ide najmä o ponuku produktov a služieb, či už zasielaním informácií elektronickou formou – e-maily, SMS správy, MMS správy, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického rozhovoru. Automatické spracovanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám. Prieskum trhu a spokojnosť zákazníkov s využívanými produktami a službami.

 

 1. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame pokiaľ sú potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Riadime sa osobitnými predpismi a základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov ste udelili našej spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od jeho ukončenia., resp. do odvolania Vášho súhlasu.

Po uplynutí stanoveného času budú Vaše osobné údaje vymazané v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný váš súhlas.

 1. Kto je príjemcom osobných údajov?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám – obchodným partnerom – iba v opodstatnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a z našej strany s nimi bola uzatvorená zmluva o spracúvaní osobných údajov.

Na spracovanie údajov pre marketingové účely môžu mať k Vašim údajom prístup aj subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia. Ich úlohou je poskytovať služby spoločnosti, ako napr. spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy z dôvodu zabezpečenia riadneho chodu spoločnosti a zhromažďujú údaje pre následné marketingové účely. Uvedení sprostredkovatelia rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a z našej strany s nimi bola uzatvorená zmluva o spracúvaní osobných údajov.

 

 1. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

 • Právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k Vašim osobným údajom ktoré spracúvame.

 • Právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, resp. o zmenu vo Vašich osobných údajoch ktoré o Vás spracúvame.

 • Právo na výmaz – v niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá táto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu. Ide o tieto situácie:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané

 2. Odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracúvané a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracúvanie

 3. Vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

 4. Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne.

 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje.

 6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 • Právo na obmedzenie spracúvania – môžete požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. Popreli ste presnosť osobných údajov a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol overiť presnosť osobných údajov.

 2. Spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, no odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia.

 3. Prevádzkovateľ už Vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon, alebo obhajobu právnych nárokov.

 4. Vzniesli ste námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, pokiaľ nebude overené, že oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 • Právo na prenositeľnosť údajov – Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň ide aj o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

 • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov u prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

 • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

www.uoou.sk

 

Jednotlivé práva môžete uplatniť:

 • Telefonicky: 0903 202 507

 • E-mailom: lkcyklo@lkcyklo.sk

 • Písomne: Ľuboš Kudlej LK CYKLO

 1. Sládkoviča 601/35

018 61 Beluša

 • Vyjadrenie k podaným podnetom Vám podáme v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od ich doručenia. Lehota na vyjadrenie sa môže predĺžiť v závislosti od počtu a zložitosti žiadostí.


Apache
Basil
BBB
Chaoyang
Cyclision
Echowell
Elite
Enervit
Feedback Sport
Hamax
HQBC
Infini
Lazer
LECTRON
LEVIT
LOVELEC
Mach1
MAXBIKE
New Looxs
Ornate
Pearl Izumi
PRO
Remerx
S-Phyre
Selle Royal
SP Connect
SR Suntour
Thule
Zéfal
Kontakty Prevádzky

Ľuboš Kudlej LK CYKLO

A. Sládkoviča 601/35, 018 61 Beluša

IČO: 41622308
DIČ: 1075396410
IČ DPH: SK1075396410

Telefón: 042/29 01 679
Mobil: 0903 202 507
E-mail: info@lkcyklo.sk
Web: www.lkcyklo.sk

Prevádzka Púchov

Kontakty:
0903 202 507 / 0907 683 854

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 8.30 - 12.00 / 13.00 - 17.30
So: 8.30 - 11.00

Adresa prevádzky:
Dvory 1933/9, 020 01 Púchov

Prevádzka Beluša

Kontakty:
0903 202 507

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.30 - 12.00 / 13.30 - 16.00
So: 8.30 - 11.00

Adresa prevádzky:
Mlynská 488, 018 61 Beluša

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS